Werkgroep Openbaar vervoer wordt ondersteund door volgende begeleiders: 
Flor Van Haegenberg - Peter Stabel - Dirk Smet

Neem rechtstreeks contact op met deze werkgroep: Openbaarvervoer.promobiel@gmail.com

De werkgroep is lid van de nationale "SUPPORTERS OPENBAAR VERVOER", een koepel die bestaat uit tal van organisaties...

 

Wat houdt het nieuwe 'Basisbereikbaarheid' in?? (Bron: Mobiel 21)

Wat zijn de vervoerregio’s?

Sinds 1 jan­u­ari 2019 is Vlaan­deren opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Dat zijn clus­ters van gemeen­ten waarin mobiliteit op elka­ar wordt afgestemd. Elke ver­vo­er­re­gio heeft een ver­vo­er­re­gio­raad waarin verte­gen­wo­ordi­gers zit­ten van onder meer het Departe­ment Mobiliteit en Open­bare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Ver­keer (AWV), De Lijn en de lokale over­he­den. De ver­vo­er­re­gio­raad is hét basis­plat­form voor over­leg over mobiliteit en moet ervoor zor­gen dat mobiliteit gestroom­li­jnd wordt op Vlaams niveau. 

Samen met de vervoerregio’s wordt ook het con­cept van basis­bereik­baarheid geïn­tro­duceerd. Daarmee wor­den belan­grijke maatschap­pelijke func­ties bereik­baar gemaakt op basis van een vraag­gericht sys­teem zodat ver­vo­ersmid­de­len en bud­get­ten opti­maal wor­den ingezet. Com­bi­mo­biliteit, waar­bij reizigers voor hun ver­plaatsin­gen ver­schil­lende ver­vo­ersmid­de­len com­bineren, staat cen­traal. Ver­vo­ersmid­de­len (open­baar ver­vo­er, fiets, auto, vracht­wa­gen, …) zijn dus niet langer con­cur­renten, maar vullen
elka­ar aan. 

Wan­neer wor­den de vervoerregio’s ingevoerd? 

Om het con­cept van basis­bereik­baarheid en de werk­ing van een ver­vo­er­re­gio­raad uit te testen en vorm te geven, start­ten in 2016 al proef­pro­jecten in de regio’s Aalst, Antwer­pen, Meche­len en de Westhoek. 

De Vlaamse Regering keurde op 21 decem­ber 2018 het ontwerp van decreet Basis­bereik­baarheid goed. De vol­gende stap is een goed­keur­ing door het Vlaams Par­lement. De mobiliteitsvisie van de regio’s moet in de tweede helft van 2019 afgerond zijn. Nadi­en wordt er een geïn­te­greerd ver­vo­er­sre­gio­plan uitgewerkt. 

Wat zijn de groot­ste veran­derin­gen ten opzichte van het vorige decreet? 

Met basis­bereik­baarheid gaan we van aan­bodges­tu­urd naar vraagges­tu­urd open­baar ver­vo­er. Boven­di­en wordt de lokale over­he­den een grotere stem beloofd bij de invulling ervan. De nieuwe visie houdt in principe meer reken­ing met de reële ver­vo­ersstromen en zet de bud­get­ten in func­tie van die vraag in. 

Eigen­lijk wordt het hele mobiliteitscon­cept voor Vlaan­deren her­dacht voor alle aspecten van mobiliteit: fiets­beleid, open­baar ver­vo­er, ver­keersvei­ligheid, knelpun­ten, … Boven­di­en wordt de afstem­ming met andere rel­e­vante belei­ds­domeinen en niveaus zoals ruimte en kli­maat steeds belangrijker. 

Lokale over­he­den kri­j­gen dankz­ij de vervoerregio’s meer autonomie om hun ver­vo­ers-net uit te teke­nen. De ver­schil­lende over­he­den zit­ten er aan tafel als even­waardi­ge part­ners. Er zal dus min­der ver­snip­per­ing zijn omdat alle part­ners met elka­ar over­leggen op een hoger niveau en zo het gemeen­telijk belang overstijgen. 

Wat zijn de groot­ste uitdagin­gen en voor wie? 

De belan­gen van lan­delijke regio’s liggen vaak anders dan die van ste­den. En toch zullen gemeen­ten voor­bij hun eigen gren­zen en belan­gen moeten kijken om samen met gewest­elijke dien­sten de uitdagin­gen voor hun regio aan te pakken. Samen akko­ord rak­en over bv. invester­ing­spri­or­iteit­en, ver­keersvei­ligheid en doorstro­ming en een degelijk aan­bod van open­baar ver­vo­er, da’s geen kleine uitdaging. 

De vervoerregio’s kun­nen via een raam­con­tract wel beroep doen op studiebu­reaus voor pro­fes­sionele, inhoudelijke begelei­d­ing bij de uitwerk­ing van hun mobiliteitsvisie. 

Evolutie - con­cept van basis­bereik­baarheid? 

Vlaan­deren is alti­jd al een voor­lop­er geweest wat betre­ft lokale (duurzame) ver­vo­er­s­plan­nen. Die meer dan 300 plan­nen hebben gezorgd voor een men­tale shift qua beleid en samen­werk­ing. De resul­tat­en qua modal shift bli­jven echter onder de verwachtin­gen, al heeft dat voor een deel ook met tegen­stri­jdi­ge wet­gev­ing te mak­en (bedri­jf­swa­gens, fis­caliteit, his­torisch slechte ruimtelijke orden­ing, … ). De vervoerregio’s kun­nen boven­lokale en inter­dis­ci­plinaire samen­werk­ing een nieuwe boost geven. Kijk maar naar de visieno­ta van het piloot­pro­ject in de Regio Antwer­pen die goed denkt in de richt­ing van een stad­sre­gio. Dat is ook een ten­dens die we in Europa zien: de func­tionele stad wordt als­maar belangrijker. 

Anderz­i­jds zijn 50% van onze ver­plaatsin­gen min­der dan 5 km. De leef­baarheid van kleine, lokale woonker­nen bli­jft even belan­grijk. Daarom moet een gemeente de vri­jheid en ruimte bli­jven hebben om pro­jecten op maat te realis­eren in de con­text van de huidi­ge gemeen­telijke mobiliteitsplannen. 

Welke ver­be­terin­gen of aan­passin­gen zijn nog nodig? 

Door voor open­baar ver­vo­er vraagges­tu­urd te werken, kun­nen de mid­de­len effi­ciën­ter gebruikt wor­den. Maar, naast kosten­ef­fi­ciën­tie moet er ook aan­dacht zijn voor ver­vo­er­sar­moede en toe­ganke­lijkheid, twee aspecten die in het nieuwe decreet nog te weinig wor­den meegenomen. 

Een geïn­te­greerd ver­vo­er­sys­teem van inter­modale mobiliteit is cru­ci­aal voor basis­bereik­baarheid. Dat sys­teem bestaat uit vier lagen: 

  1. Een spoor­netwerk voor inter­na­tionale, inter­re­gionale en intercity-verbindingen 
  2. Een kern­netwerk van trams en bussen dat ste­den en gemeen­ten verbindt 
  3. Een aan­vullen net van bus­li­j­nen bovenop het kern­netwerk om piek­mo­menten op te vangen 
  4. Ver­vo­er op maat op wijkniveau met deel­dien­sten, gedeelde taxi’s of mobil­i­ty as a ser­vice (MaaS) oplossingen.
 

Er is echter nog veel werk aan de winkel en er is tegelijk nog veel onduidelijkheid.

Wij wachten af!

 

 

BASISBEREIKBAARHEID....het concept wordt tegen eind 2020 uitgerold...maar hoever staat het er mee?

Onze werkgroep 'openbaar vervoer' volgt dit op de voet en brengt hierover zeer binnenkort een specifieke duiding.

Wij waren op 11/12/18 te gast bij de MORA (mobiliteitraad Vlaanderen) om mee te participeren in de KLANKBORDGROEP rond 'Basisbereikbaarheid':

Het is duidelijk dat het vervoer in de toekomst op vraag zal georganiseerd worden en dus een duidelijke impact gaat hebben over de manier waarop het openbaar vervoer zal georganiseerd worden.

 

Old-Timerbus in de bres voor een beter openbaar vervoer in onze regio...ENKELE SFEERBEELDEN...

17-04-2018 10:30

Onze partner, burgerbeweging “Haal DE LIJN over de Brug” had een succesvolle ludieke actie met een OLDTIMER-BUS, om te pleiten voor beter openbaar vervoer in de regio, op 17 april '18.

Een impressie...

Statement bij gemeentebestuur BORNEM

Statement bij gemeentebestuur SINT AMANDS

Statement bij gemeentebestuur TEMSE

Statement bij gemeentebestuur KRUIBEKE

 

 Ludieke actie om de verzuchtingen van de burgers ‘kracht bij te zetten’…voor een beter openbaar vervoer:

-       Bereikbaarheid klinieken Willebroek & Bornem

-       Betere ontsluiting van de deelgemeenten

-       De overschrijding ven de Schelde - Bereikbaarheid van tussen alle gemeenten langs de Schelde: tussen Bornem / Sint Amands – Temse / Kruibeke / Hamme – Antwerpen LO moet beter

-       De bereikbaarheid van de industriezones TTS-zone Temse & Bornem – Puurs moeten beter

-       Aansluiting op het toekomstig sneltramnet: Willebroek - Brussel

-       Een latere avondtrein vanuit Sint-Niklaas (rond 22.41u)

 

 

 

Woensdag 26/07/2017 zijn we met een 13 tal mensen van ProMobiel KBV een dagje Antwerpen gaan verkennen.

De afspraak was om met de fiets samen te komen in Wintam om dan verder te fietsen langs het sas richting overzetboot naar Schelle. Vandaar ging de route verder naar Hemiksem veer om daar rond 13h00 de  “WATERBUS” te nemen richting Antwerpen

Met zijn allen waren we positief verrast van het snelle en mooie vaartuig waarbij we onze fiets meenamen om dan in Antwerpen enkele uurtjes de werkzaamheden rond  de “NOORDERLIJN” te gaan bekijken wat ons een beeld gaf van hoe het er over enkele jaren zal uitzien

Hierbij mogen we toch vermelden dat we  in de toekomst niet enkel en alleen ons nog gaan verplaatsen met de “AUTO” integendeel om onze urenlang file rijden te verminderen zullen we met zijn allen onze “AUTO” meer in combinatie met “GOED EN SNEL” openbaar vervoer gebruiken.

Een eerste positief bericht hierin is dat we mede dankzij onze werkgroep Promobiel KBV en onze lokale gemeente besturen een “half uurregeling hebben in de week vanuit Puurs richting Antwerpen” en tevens ook een directe  “uurregeling” in het weekend met daarbij ook een nieuwe en rechtstreekse busverbinding vanuit Sint-Amands naar Puurs

Deze combinatie vanuit onze regio naar de waterbus is nog niet aan de orde misschien toekomstig richting Temse en eventueel verder. Naast dit positief verhaal zijn er ook nog enkele punten waaraan zeker nog moet aan gewerkt worden. Op dit moment hebben we een overzetdienst Bazel / Hemiksem om daar dan de “Waterbus” te nemen het probleem is hier dat aan de aanleg stijger maar plaats is voor  1 boot en hierdoor een conflict is wanneer de overzetboot nog in Hemiksem aanwezig is wanneer de Waterbus eraan komt of omgekeerd de waterbus nog aanwezig is als de overzet boot komt aangevaren. Dit probleem is ook aanwezig aan de overzetdienst  Kruibeke/Hoboken. Het ideale is de aanlegsteigers groter maken om zo 2 boten samen te kunnen aanleggen waardoor dan ook de mensen vlot kunnen overstappen naar beide boten onderling. Een ander werkpunt is ook het plaatsen van de fietsen wanneer je in Kruibeke de boot zou verlaten moet je fiets wel als eerste in de rij staan en niet als laatste of je kan alle fietsen gaan verplaatsen. Ook de aanwezigheid van voldoende auto en fietsparkings aan de betrokken oevers is noodzakelijk. Maar eens je op de boot bent is de overtocht tussen Hemiksem en Antwerpen “HET STEEN” een vlotte en aangename verplaatsing. Het is de bedoeling om op korte termijn het traject tot in de haven van Antwerpen te voorzien.  Ter info : De overzet diensten varen niet bij mist

Het prijsticket vanaf Augustus enkel zou 3,00€ zijn en 5,00€ Heen en Terug met daarbij een reductie tot 24 jaar en 65 plussers waardoor een enkel ticket 2,50€ en Heen en Terug op 4,00€ komt  hierbij mag je fiets “GRATIS” mee      Meer info op  www.dewaterbus.be

 

Openbaar vervoer

Ingebrekestelling De Lijn bij de verantwoordelijke politici / Verkiezingen

De KERN van burgerbeweging & werkgroep “Haal DE LIJN over de Brug” heeft zopas beslist dat er in de richting van gemeenteraadsverkiezingen (2018) & parlementsverkiezingen (2019) bijzondere initiatieven zullen ontwikkeld worden, met de vraag aan alle betrokken politici om hun bevolking ECHT...

Sneltram langs de A12 wordt concreet

Sneltram langs de A12 wordt concreet   De Vlaamse Regering heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de nieuwe tramlijn tussen Willebroek en Brussel-Noord voorlopig vastgesteld. Zo komt de realisatie...

Parlementaire tussenkomsten voor een beter georganiseerd treinverkeer in onze regio

Onze mobiliteitsavond in Willebroek (5/10) is bij de politici NIET onopgemerkt gebleven. Eindelijk is er goed nieuws te melden, want 3 parlementairen hebben intussen aan federaal mobiliteitsminister Bellot schriftelijke parlementaire vragen gesteld over onze spoorlijnen 54 (Sint-Niklaas...

Mobiliteitsavond ProMobiel KBV (met federale politici) was succesvol

Een bijzondere geslaagde mobiliteitsavond van ProMobiel /& WG Haal De Lijn over de Brug te Willebroek op 5/10/16. Vooral de opkomst heeft ons verrast...zo'n 180 belangstellenden. Heel veel dank aan ALLE medewerkers die dit tot stand brachten.   Het is nu duidelijk dat het ernstig ontbreekt...

NIEUWS: Sneltram Willebroek - Brussel

Hieronder een kaart van de sneltram Willebroek - Brussel, met de aanduiding van de ligging van de haltes. In Vlaanderen voorzien we 5 haltes: 1.       Willebroek: met P+R thv het Fort van Breendonk; 2.       Londerzeel: thv het...

Opstart proef-vervoersregio MECHELEN op 1 juli 2016 (concept Basisbereikbaarheid)

Voorstel van decreet: Houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid De commissie 'mobiliteit' van het Vlaams parlement heeft gisteren gestemd voor de invoering van een regelluw kader voor de opstart van de 3 proefregio'sin het kader van het...

PUBLIEK DEBAT (voor iedereen)- Mobiliteit binnen onze regio (najaar 2016)

FEDERAAL PUBLIEK MOBILITEITSDEBAT (voor iedereen)- 'Mobiliteit binnen onze regio' Voorzien op 5 oktober 2016!! (gemeentelijke feestzaal Willebroek). Deskundigen- en politiek debat met federale parlementairen Spoorwegen / Waterwegen / Weginfrastructuur / Blue-bike / Bereikbaarheid bedrijven /...

Interregionale werkgroep "Haal De Lijn over de Brug" voert samen met gemeenteraadsleden actie...

De collega's van de interregionale werkgroep "Haal De Lijn over de Brug" voerden samen met alle gemeenteraadsleden van Temse een actie tegen de sluiting van het station Temse.Deze burgerbeweging heeft hierbij de nadruk gelegd op het feit dat TEMSE een MULTIMODAAL KNOOPPUNT moet worden, waarbij alle...

ProMobiel KBV zal de uitrol van "Basisbereikbaarheid" in de vervoersregio Mechelen trachten op te volgen.

ProMobiel KBV zal onder de koepel van "supporters OPENBAAR VERVOER" (alle belangrijke middenveld organisaties), deelnemen aan de opvolging van het nieuwe concept "Basisbereikbaarheid".Wij zullen in de proefregio voor het vervoersgebied Mechelen / Willebroek, de coördinatie proberen te doen om een...

Lopen wij achter tegenover Ethiopië inzake openbaar vervoer?

Wij lopen in onze regio nu toch wel ernstig achter op Ethiopië...; dit zegt meer dan woorden. Nu is het aan onze beleidsmakers voor een gedegen toekomstvisie rond openbaar vervoer in onze regio...https://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.43145?video=1.2585426
1 | 2 >>
Ons verkeersplatform ProMobiel KBV DENKT mee rond het NIEUWE concept 'Basisbereikbaarheid' van minister Weyts  (openbaar vervoer)
 
Algemene punten:
* aangepaste infrastructuur
* verkeersvrije zones in de dorpen
* De Lijn heeft de nodige know how en dient meer middelen krijgen (blijft regulator) : dienstverlener aan gemeenschap = een overheidstaak
* snelle, frequente  en gegarandeerde aansluitingen op het centraal knooppunt net (optimalisering knooppunten)
* Ruimtelijke ordening dringend ordenen.
* verbeterd provinciegrens-overschrijdend busvervoer, vooral gericht op woon-werk / woon-school / woon-zorg
* sociale tarieven handhaven en èèn vervoerbewijs
* toegankelijkheid waarborgen voor mensen met beperkte mobiliteit.
* verbinding met bedrijven realiseren
* fietsstallingen, wachtruimte, infokiosk en toiletten in de stations
* reguliere circulaire bus-lussen door de verschillende dorpskernen
* betere bediening op zon-en feestdag.
 
Regionaal (ProMobiel KBV)
* tram A12 tot station Willebroek en doortrekken naar Puurs/Bornem
* hogere frekwentie Lijn St. Niklaas - Mechelen.
* treinverbinding Willebroek - Antwerpen realiseren 
* vlotte (aansluitende) busverbindingen tussen de regio's Vaartland - Klein-Brabant  - Waasland - Dendermonde - Londerzeel (uit noodzaak).

 

Zeer positieve ontmoeting tussen burger- en verkeersplatform Promobiel KBV en het Zeekanaal.

Spoorlijn Puurs – Antwerpen: de weekendtrein komt er.
 
Nadat Promobiel de verzekering kreeg voor een trein om het halfuur in de week is nu ook de weekendtrein Puurs-Antwerpen een feit en dit vanaf december 2017.
 

Een korte samenvatting van onze (ProMobiel KBV) ontmoeting met het Zeekanaal (WenZ)

Er is een goede samenwerking tussen Zeekanaal en Infrabel. Er zijn nieuwe projecten tussen beiden in de maak om op een termijn van 5 à 10 jaar veel verbeteringen aan de spoorwegbruggen aan te brengen.
 
Zeekanaal en Infrabel werken goed samen op gebied van : bediening, tijdssloten en de verschillende bruggen.
De Nijverheidsbrug, spoorbrug Puurs/Boom, wordt bediend door het Zeekanaal en door een man ter plaatse;
De bediening op de Nijverheidsbrug van 5u tot 23 u op de weekdagen.
De Nijverheidsbrug heeft slechts een doorgangshoogte van 4,5 m. Daardoor moet de brug omhoog voor 8 à 9 schepen op de 10.
 
In principe is er nu een overeenkomst tussen Zeeknaal en Infrabel over de mogelijkheid om de halfuurregeling in de week en de uurregeling in het weekend.
De technische details moeten nog geregeld worden en finaal moet de overeenkomst nog getekend worden.
Er is een akkoord over de exploitatie, de slots , de exploitatie
Aan die slots moet niet veel gewijzigd worden. Men rekent wel op de stiptheid van de treinen.
 
De bediening zal van 2019 gebeuren vanuit de centrale in Zemst. ( dit zal gelden voor alle bruggen)
Vernieuwing en investeringswerken zullen ook door Infrabel gedragen worden.
Vanaf 10 december 2017 zal het Zeekanaal de personeelskost voor de weekendoplossing te laste nemen.
Het is nog onduidelijk van welk uur tot welk uur de brug zal moeten bediend worden. Er is nog geen duidelijke vraag noch van NMBS, noch van Infrabel gesteld.
 
Er wordt einde mei- begin juni een vergadering belegd met alle spelers WenZ- NMBS- Infrabel om een akkoord af te sluiten.
WenZ zal een folder maken om hun visie, standpunt en hun inspanningen voor een vlot vervoer op water en spoor toe te lichten.
 
VOOR PROMOBIEL KBV is dit een GROTE OVERWINNING!
Wij zijn blijven aandringen op deze regeling.
Wij danken de leidinggevenden van het Zeekanaal voor deze zeer constructieve oplossing en aangename vergadering.

 

Raadpleging van onze bevolking rond hun bereikbaarheid

ProMobiel maakte op basis hiervan een dossier op voor de pas opgerichte vervoerregioraad Mechelen & het betrokken studiebureau ‘The New Drive’

Een dossier dat zou moeten helpen binnen het toekomstige concept van OPENBAAR VERVOER (kabinet Weyts) – ‘’BASISBEREIKBAARHEID”

 

Op vandaag  is men niet bereid om hierover met onze burgerbeweging rekening te houden.

Wij wachten nog steeds op een signaal uit de Vervoersregioraad & het betrokken studiebureau om met de verzuchtingen van de burgers rekening te houden…

 

Was het niet de bedoeling om burgerparticipatie meer kansen te geven?

Bekijk ons rapport via onderstaande link:

https://basisbereikbaarheid-promobiel.blogspot.be/2017/05/basisbereikbaarheid-synthese-suggesties.html

 

Al uw opmerkingen  / suggesties blijven welkom op volgend mailadres: Openbaarvervoer.promobiel@gmail.com

 

Op 8 mei nodigt onze werkgroep ‘OPENBAAR VERVOER’ iedereen uit om te brainstormen & een strategie vanuit 'de burger' te bepalen rond het toekomstig openbaar vervoer in onze regio (concept Basisbereikbaarheid – minister Weyts).

In onze regio wordt immers proefgedraaid rond dit concept en ProMobiel wil dit voor en door de burgers nauwkeurig opvolgen.

De eerste contacten met het betrokken studiebureau ‘The New Drive’ wijzen uit dat dit geen gemakkelijke opgave wordt.

Aangezien het huidig openbaar vervoer in onze regio ondermaats is (knooppunten functioneren niet) en de frequentie veel te laag om te voldoen aan de steeds maar hogere druk op onze grote verbindingsassen (N16, N17, A12); willen wij ten gronde met dit studiebureau en onze gemeentebesturen in gesprek gaan.

Ook het ‘vervoer op maat’ wordt een uitdaging voor een segment van onze samenleving…ook hier is het geraadzaam om zoveel mogelijk oplossingen te bedenken die aansluiten bij de behoeften.

Na onze succesvolle burgerconsultatie-avond op 8 maart in Breendonk, willen wij op basis van het huidig materiaal van het betrokken studiebureau een stap verder zetten.

Daarom verwachten wij alle geïnteresseerde burgers opnieuw om hierover van gedachten te wisselen, deze keer in de vergaderzaal van ACV – Puurs (Dorpshart).

Afspraak:

Maandag 8 mei 2017 – 19.30 (Vergaderzaal ACV – Puurs)

Ook jij bent van harte welkom!!

 

Méér info??

Neem met ons contact op: Openbaarvervoer.promobiel@gmail.com

 

Het concept BASISBEREIKBAARHEID komt stilaan op kruissnelheid...(hertekening van het openbaar vervoer)

Onder de (nationale) koepel "supporters openbaar vervoer" tracht ProMobiel dit zo goed als mogelijk op te volgen voor de burgers in onze regio.

We hebben met onze werkgroep OV een synthese gemaakt van de huidige (belabberde) toestand van het openbaar vervoer in onze regio / vervoersregio Mechelen.

Er wordt namelijk proef gedraaid in vervoersregio Mechelen.

Samen met dit rapport worden er door ons quick-wins en andere suggesties gedaan in het belang van alle potentiële gebruikers.

Op dit moment is er weinig waardering te bespeuren vanuit het betrokken studiebureau 'The New Drive' voor dit gigantisch werk, eigenlijk een miskenning van de burger (waarvan men toch enige particpatie verwacht?).

De OPEN & BREDE burgerconsultatie van ons platform op 8 maart '17 (en eerder) rond deze materie wordt dus duidelijk NIET gewaardeerd.

Nochtans hebben onze gemeentebesturen beloofd dat zij enorm veel waarde hechten aan het werk van ProMobiel KBV en ze er daarom bij het betrokken studiebureau zouden op aandringen voor de nodige samenwerking.

Omdat ons burgerplatform er nu eenmaal is voor en door onze burgers, gaan we hiervoor zeker nog de nodige initiatieven nemen...

Momenteel volgen wij de zaak op de voet; daarvan willen wij U deelgenoot maken...stuur ons daarom een mailtje naar het nieuwe mailadres van 'werkgroep OPENBAAR VERVOER': Openbaarvervoer.promobiel@gmail.com met de vermelding: "Basisbereikbaarheid".

Wij houden U dan verder op de hoogte!!

 

Binnenkort een weekendregeling op de treinlijn 52 Antwerpen - Puurs??

Sinds geruime tijd streeft ons Verkeersplatform Promobiel KBV naar weekendverbindingen met de trein tussen onze regio en Antwerpen op de lijn 52 (Puurs - Antwerpen).

In een vorig artikel van Het Laatste Nieuws, werd er hierover reeds dank zij ons platform de nodige duiding gegeven, over mogelijke afspraken tussen de Spoorwegen en "Waterwegen & Zeekanaal" om de treinen te kunnen laten passeren over de betreffende spoorwegbruggen.

Mede dank zij een initiatief van Alex Goethals, schepen voor mobiliteit in Puurs, komt het verhaal nu eindelijk in een stroomversnelling...zie nieuw persbericht.
Wij wachten nu nog op een antwoord van de NMBS.

Uiteindelijk heeft het geen zin om de treinen vanuit Antwerpen tijdens het weekend te beperken tot Boom, als we willen spreken over het expressnet Antwerpen. Doorrijden tot Puurs zou deze lijn meer in waarde doen stijgen, temeer om de druk op de verkeersassen N16 / N17 naar beneden te halen en de ganse regio Klein-Brabant / Vaartland beter te ontsluiten.

Wij houden U verder op de hoogte!!

Zie Persartikel 'Het laatste Nieuws'...:

https://www.hln.be/regio/nieuws-uit-puurs/-weekendtrein-tot-in-puurs-kan-perfect-a3133847

 

 

Onze consultatie van de burger rond het nieuwe concept "Basisbereikbaarheid" op 8 maart in Breendonk was een succes.

Het project gaat nu proefdraaien in onze regio...

 

Een bomvolle zaal geïnteresseerden voor de 'consultatie van de burgers' rond het toekomstig openbaar vervoer in onze regio (8 maart - Breendonk).
Burger- en verkeersplatform ProMobiel mocht zo'n 80 mensen verwelkomen die samen wilden nadenken over hun mobiliteit. 

Dit materiaal wordt nu via ProMobiel besproken met de gemeentebesturen, betrokken studiebureau en de voorziene klankbordgroep van MAV. 

Wij houden de bevolking over hun verzuchtingen op de hoogte!!

 

Persbericht ProMobiel Klein-Brabant / Vaartland


Mede door de aangehouden inspanningen van  burger- en verkeersplatform ProMobiel KBV, wordt treinverbinding op de lijn 52 tussen Puurs & Antwerpen nu toch geoptimaliseerd vanaf december 2017.
Deze lijn gaat trouwens deel uitmaken van het toekomstige expresnet rond Antwerpen.
 
Concreet:
Er komt een 1/2-uurverbinding op weekdagen tussen Puurs & Antwerpen
In het weekend zal de trein echter beperkt worden tussen Boom & Antwerpen.
 
 
ProMobiel KBV heeft intussen ook een afspraak aangevraagd aan bevoegd mobiliteitsminister Bellot & de directie Transport om volgende redenen:
1) Eveneens een weekendregeling op deze lijn 52 tussen Puurs & Antwerpen om de regio Klein-Brabant / Vaartland te ontsluiten.
2) Een structurele verbetering aan de spoorinfrastructuur, omdat dit spoor bij hoog water (Rupel) onder water komt en er dan uiteraard geen treinverkeer mogelijk is.
3) Bespreken van een mogelijke heropening van de treinverbinding op dezelfde lijn tussen Puurs - Sint Amands - Dendermonde (Aalst), om de drukte op de N17 (Mechelen - Dendermonde) te verminderen.
 
 

 

Wat wensen wij onder de KERSTBOOM?

- Koppeling tussen de busnetten van Klein-Brabant & Waasland (knooppunt TEMSE)

- Betere koppeling tussen trein & bussen (stations Willebroek, Bornem & Puurs)

- Een rechtstreekse snelle verbinding tussen Sint Amands & Oppuurs met het station Puurs

- Een half-uurregeling op spoorlijn 54 Mechelen - Sint-Niklaas (waarvan 1 rechtstreekse trein naar Brussel per uur)

- Een half-uurregeling op spoorlijn 52 Puurs - Antwerpen, met een uurregeling in het weekend

- Betere aansluiting van het busnet in Willebroek, met de bus uit Klein-Brabant (lijn 252)

- Reguliere busverbindingen / aansluitingen vanuit elke deelgemeente / grote woonkern, met de stations en grote OV-knooppunten.

 

POLITICI...mogen wij in 2017 hiervoor op jullie rekenen?? BEDANKT!

 

AKTUEEL THEMA, waarrond momenteel gewerkt wordt (vraag aan de gemeentebesturen):

Bijzondere aandacht voor voor het concept van het kabinet Weyts - BASISBEREIKBAARHEID

Onze regio valt binnen de PROEF-vervoersregio (Mechelen) , die dit concept dient uit te werken

- Wij vragen aan de gemeentebesturen dat zij met ProMobiel KBV zoveel mogelijk samen werken om het resultaat van de inspanningen te vergroten / verbreden.

- Willen dat ons eigen dossier "geknelde knooppunten" zoveel mogelijk in dit verhaal meegenomen wordt.

-  Vragen meer aandacht voor de dorpen / deelgemeenten / grote woonkernen inzake hun bereikbaarheid, door te zorgen voor reguliere verbindingen met het kernnet, vooral voor woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, bezoek aan klinieken, dokters, ea. + shoppen in onze eigen gemeente.

Station Bornem

Het station in Bornem is terug geopend.

Het gemeentebestuur heeft een tijdslot op de deur geplaatst, waardoor reizigers toegang hebben naar de wachtzaal, dit is uiteraard een positief gegeven.

Een aantal zaken zijn zeker nog voor verbetering vatbaar:

- OPEN toiletten

- Verlichting op het moment dat het donker wordt

- Er is nauwelijks verwarming

 

Positief in de toekomst:

Volgens het gemeentebestuur zou er binnenkort een fietsdeelpunt komen...afwachten!